Statut i Pravilnik o radu

Omladinski Rukometni Klub BL Banjaluka – Statut

Omladinski Rukometni Klub BL Banjaluka – Pravilnik o radu

Omladinski Rukometni Klub „BL“ Banja Luka je prva škola rukometa na našim prostorima, koja je u svom radu usmjerena na mini-rukomet, kao sportsku diciplinu prilagođenu djeci uzrasta od 6-11 godina života.

Osnovni ciljevi su da, kroz definisane programe i kvalitetan i stručan rad, radi na:

 • razvoju i unapređenju psihomotornih sposobnosti djece i
 • razvijanju i unaprijeđenju sportskih vještina, radnih navika,
 • sportskoj dijagnostici i prognoziranju uspešnog bavljenja
 • organizovanju i učestvovanju na rukometnim sportskim omladine kroz primjenu sportskih aktivnosti, sa posebnim akcentom na mini-rukomet i rukomet, discipline, solidarnosti i ostalih etičkih vrijednosti kod djece i omladine, kroz bavljenje sportom, određenom sportskom disciplinom, priredbama, takmičenjima, izletima, školama sporta u prirodi i kampovima za djecu i omladinu, u zemlji i inostranstvu.

Posebna pažnja i aktivnosti u radu škole će biti usmjerene na konstantnu edukaciju, predavanja i razgovore namjenjene roditeljima, a koje bi obavljali domaći doktori fizijatri, fizioterapeuti, psiholozi i nutricionisti i to na:

 • edukaciji djece i roditelja o značaju i pozitivnom uticaju fizičkog
 • prevenciji deformiteta, usvajanju zdravih životnih navika i vežbanja i pravilne ishrane na organizam u razvoju, očuvanju i unaprijeđenju zdravlja kod djece i omladine kroz bavljenje sportskim aktivnostima.

Posebna želja nam je da djeci najmlađeg uzrasta, prvi kontakt sa sportom pretvorimo u jedno pozitivno iskustvo, kako bi od ranog perioda života zavoljela sport i time se rekreativno ili profesionalno nastavila baviti u budućnosti.

Omladinski Rukometni Klub ‘’BL’’ Banjaluka, u ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka, dobila punu podršku Ministarstva porodice, omladine i sporta, kao i Gradskog i Republičkog rukometnog saveza, te nezavisnih sportskih i drugih radnika, a koje će institucije i pojedinci u narednom periodu i sami biti posredno uključeni u rad ove škole kroz sponzorstva, doniranje, unapređenje i promociju rukometnog sporta i sporta uopšte.

Programske aktivnosti

Shodno navedenom, a u svrhu ostvarivanja zacrtanih i jasno definisanih ciljeva,

Klub će obavljati sljedeće aktivnosti:

 • organizovanje škole sporta, sportsko podučavanje i trening djece i omladine, sa posebnim akcentom na mini-rukomet i rukomet,
 • sportski skauting, dijagnostika i prognoziranje uspešnog bavljenja određenom sportskom disciplinom, sa posebnim akcentom na minirukomet i rukomet,
 • preduzimanje mjera i stvaranje uslova za unaprijeđenje, promociju i popularizaciju rukometnog sporta i sporta uopšte,
 • rad na razvijanju i unaprijeđenju sportskih vještina, radnih navika, discipline, solidarnosti i ostalih etičkih vrijednosti kod djece i omladine, kroz bavljenje sportom,
 • organizovanje i učestvovanje na rukometnim sportskim priredbama, takmičenjima, izletima, školama sporta u prirodi i kampovima za djecu i omladinu, u zemlji i inostranstvu,
 • saradnja sa osnovnim školama i drugim vaspitno-obrazovnim ustanovama u zemlji i inostranstvu,
 • saradnja i udruživanje s drugim školama sportama, rukometnim školama, te sportskim organizacijama i udruženjima u zemlji i inostranstvu,
 • praćenje i primjena novih tendencija u rukometnom sportu, te aplikacija međunarodnih pravila rukometa u mini-rukometu.

Pored navedenog, posebna pažnja i aktivnosti u radu škole će takođe biti usmjerene na konstantnu edukaciju, predavanja i razgovore namjenjene roditeljima, a koje bi obavljali domaći doktori fizijatri, fizioterapeuti, psiholozi i nutricionisti, čime bi se dodatno pokušalo uticati na razvoj svijesti o važnosti zdravog načina života, te kako to zaista i postići.

Kao što je gore navedeno, te i obrađeno u programu rada, akcenat je na Minirukometu kao sportskoj disciplini, koja kod nas nije zastupljena, dok u zemljama u okruženju, a posebno razvijenim Evropskim zemljama, već duži niz godina doživljava intenzivan razvoj i čini osnovu za ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata na polju rukometa.

Organizaciona struktura

Organizacionu strukturu škole čini skupština osnivača i Upravni odbor, koji čine:

 • Budiša Draško, viši trener
 • Dragan Babić, dr. med
 • Srdić Boris, dipl. ecc
© 2022 Omladinski Rukometni Klub BL | WordPress Theme : ScrollMe