Statut i Pravilnik o radu

Na osnovu člana 10, 12. i 16. Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 52/01 i 42/05), člana 51. Zakona o sportu Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 79/20),, Skupština sportskog udruženja Omladinskog rukometnog kluba ”BL” Banjaluka, na sjednici održanoj dana, 31.08.2022. godine, d o n o s i

STATUT

Omladinskog rukometnog kluba „BL“ Banja Luka

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

  1. Sportsko udruženje Omladinski rukometni klub „BL“ Banja Luka (u daljem tekstu: Sportsko udruženje) je nestranačka, nezavisna i samostalna asocijacija dobrovoljno udruženih članova, osnovana radi organizovanog i koordiniranog sportskog podučavanja i treninga djece i omladine, razvoja i unaprijeđenja psihomotornih sposobnosti djece i omladine kroz primjenu sportskih aktivnosti, a posebno u cilju razvijanja, promocije i unaprijeđenja rukometnog sporta i sporta uopšte kroz organizovanje sportske škole.

  1. Statutom Sportskog udruženja (u daljem tekstu: Statut) utvrđuju se, kako slijedi :

   • naziv i sjedište Sportskog udruženja,

   • oblik i sadržaj pečata Sportskog udruženja,

   • ciljevi i djelatnosti Sportskog udruženja,

   • postupak prijema i isključenja članova Sportskog udruženja,

   • prava i obaveze članova Sportskog udruženja,

   • organi Sportskog udruženja, način njihovog izbora i opoziva, ovlašćenja, kvorum i pravila glasanja, uključujući i specifična pitanja o kojima se odlučuje kvalifikovanom većinom, trajanje njihovog mandata,

   • postupak za sazivanje Skupštine Sportskog udruženja,

   • predstavljanje i zastupanje Sportskog udruženja,

   • sticanje i raspolaganje imovinom i sredstvima Sportskog udruženja, i organ ovlašten za nadzor nad korištenjem ovih sredstava,

   • način podnošenja finansijskog izvještaja i izvještaja o radu,

   • postupak za izmjenu i dopunu Statuta, ovlašćenje i način donošenja drugih opštih akata,

   • uslovi i postupak za spajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak Sportskog udruženja,

   • postupak raspodjele preostale imovine u slučaju prestanka rada Sportskog udruženja.

Član 2.

 1. Sportsko udruženje je otvoreno za sva fizička i pravna lica koja podržavaju osnovne ciljeve i prihvataju akta Sportskog udruženja.

 1. Rad Sportskog udruženja je javan.

Član 3.

 1. Sportsko udruženje ima status pravnog lica, i odgovara za preuzete obaveze svom svojom imovinom.

 1. Sportsko udruženje ima svoj transakcioni račun.

 II NAZIV I SJEDIŠTE SPORTSKOG UDRUŽENJA

Član 4.

  1. Puni naziv Sportskog udruženja glasi: Omladinski rukometni klub „BL“ Banja Luka.

  1. Skraćeni naziv Sportskog udruženja glasi: ORK „BL“ Banja Luka.

Član 5.

Sjedište Sportskog udruženja je u Banjaluci, ul. Nikole Tesle 17.

Član 6.

 1. Sportsko udruženje će imati pečat okruglog oblika sa oznakom: Omladinski rukometni klub „BL“ Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, sa ili bez utisnutog znaka Sportskog udruženja.

 1. Znak Sportskog udruženja je

Logo Omladinski rukometni klub BL

Član 7.

 1. Sportsko udruženje će djelovati na teritoriji Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, a sarađivaće i sa drugim udruženjima, asocijacijama i fondacijama na teritoriji Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine i u inostranstvu, a koja su osnovana sa istim ili sličnim ciljem i programom.

 2. Saradnju iz stava 1. ovog člana Sportsko udruženje može ostvarivati neposredno ili putem Rukometnog saveza Republike Srpske, Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine i srodnih domaćih i međunarodnih organizacija.

III CILJEVI I DJELATNOSTI SPORTSKOG UDRUŽENJA

Član 8.

  1. Osnovni ciljevi osnivanja Sportskog udruženja su, kako slijedi:

   • razvoj i unapređenje psihomotornih sposobnosti djece i omladine kroz primjenu sportskih aktivnosti, sa posebnim akcentom na mini-rukomet i rukomet,

   • rano prepoznavanje i podsticanje talentovanosti za sport uopšte i pravilno usmjeravanje ka sportskim disciplinama, sa posebnim akcentom na mini-rukomet i rukomet,

   • adekvatna socijalizacija djece i omladine kroz privikavanje na sportski kolektiv,

   • poticanje i usvajanje etičkih vrijednosti kod djece i omladine kroz bavljenje sportom,

   • razvoj i unaprijeđenje interesovanja i ljubavi prema sportu uopšte, sa posebnim akcentom na mini-rukomet i rukomet,

   • prevencija deformiteta, usvajanje zdravih životnih navika i očuvanje i unaprijeđenje zdravlja kod djece i omladine kroz bavljenje sportskim aktivnostima,

   • planiranje, razvijanje, promocija i unaprijeđenje rukometnog sporta kroz organizovanje sportske škole.

  1. Sportsko udruženje će, radi ostvarenja ciljeva definisanih u stavu 1. ovog člana, obavljati djelatnosti, kako slijedi:

   • organizovanje škole sporta, sportsko podučavanje i trening djece i omladine, sa posebnim akcentom na mini-rukomet i rukomet,

   • edukacija dece i roditelja o značaju i pozitivnom uticaju fizičkog vežbanja i pravilne ishrane na organizam u razvoju,

   • sportski skauting, dijagnostika i prognoziranje uspešnog bavljenja određenom sportskom disciplinom, sa posebnim akcentom na mini-rukomet i rukomet,

   • preduzimanje mjera i stvaranje uslova za unaprijeđenje, promociju i popularizaciju rukometnog sporta i sporta uopšte,

   • rad na razvijanju i unaprijeđenju sportskih vještina, radnih navika, discipline, solidarnosti i ostalih etičkih vrijednosti kod djece i omladine, kroz bavljenje sportom,

   • organizovanje i učestvovanje na rukometnim sportskim priredbama, takmičenjima, izletima, školama sporta u prirodi i kampovima za djecu i omladinu, u zemlji i inostranstvu,

   • saradnja sa osnovnim školama i drugim vaspitno-obrazovnim ustanovama u zemlji i inostranstvu,

   • saradnja i udruživanje s drugim školama sportama, rukometnim školama, te sportskim organizacijama i udruženjima u zemlji i inostranstvu,

   • praćenje i primjena novih tendencija u rukometnom sportu, te aplikacija međunarodnih pravila rukometa u mini-rukometu.

Član 9.

 1. Sportsko udruženje može obavljati privredne djelatnosti koje su neposredno povezane sa ostvarivanjem njegovih osnovnih ciljeva i aktivnosti (srodne privredne djelatnosti) bez obaveze formiranja posebnog pravnog lica.

 1. Srodnim privrednim djelatnostima smatraju se naročito djelatnosti, kako slijedi:

  • marketinški poslovi, poslovi reklame i propagande,

  • sve vrste dizajnerskih poslova,

  • organizacija sportskih takmičenja, seminara, sajmova, kulturnih i sportskih projekata i drugih skupova,

  • drugi poslovi u skladu sa zakonom i u neposrednoj vezi sa osnovnim ciljevima i aktivnostima Sportskog udruženja.

Član 10.

 1. U cilju obezbjeđenja neophodnih sredstava za rad, Sportsko udruženje može obavljati privredne djelatnosti koje nisu neposredno povezane sa ostvarivanjem njegovih osnovnih statutarnih ciljeva i aktivnosti (nesrodne privredne djelatnosti) preko posebno osnovanog pravnog lica (preduzeće, agencija, samostalna radnja i sl.).

 1. Sportsko udruženje može osnovati pravno lice samostalno ili zajednički sa drugim osnivačima.

 1. Odluku o osnivanju posebnog pravnog lica donosi Skupština Sportskog udruženja.

 1. Odlukom se utvrđuje naziv pravnog lica, djelatnost, zastupanje, rukovođenje, međusobna prava i obaveze Sportskog udruženja i novoosnovanog pravnog lica, raspolaganje imovinom i raspodjela dobiti.

 1. Dobit ostvarena obavljanjem privredne djelatnosti, izuzev primjerenih nadoknada i pokrića troškova, mora se investirati u osnovne statutarne ciljeve i aktivnosti Sportskog udruženja.

 IV ČLANSTVO

Član 11.

  1. Član Sportskog udruženja može postati svako fizičko ili pravno lice koje dobrovoljno pristupi Sportskom udruženju i koje je zainteresovano i spremno raditi na ostvarenju ciljeva Sportskog udruženja.

  1. Članovi Sportskog udruženja djele se na, kako slijedi:

   • redovne punopravne članove, koje čine svi osnivači Sportskog udruženja, kao i svako fizičko ili pravno lice koje dobrovoljno pristupi Sportskom udruženju i koje je zainteresovano i spremno aktivno raditi na ostvarenju ciljeva Sportskog udruženja, a po prethodnoj odluci predsjednika Sportskog udruženja i potpisivanju pristupnice,

   • pridružene članove, koje čine sva djeca i omladinci do navršenih 18 godina života- polaznici škole sporta koji pristupaju Sportskom udruženju uz pisanu saglasnost

jednog od roditelja ili staratelja, te pojedinci koji se pridružuju Sportskom udruženju za potrebe igranja ili vođenja treninga u ograničenom vremenskom periodu,

   • počasne članove, koje čine generalni sponzori, donatori i druga lica koja u korist Sportskog udruženja uplate značajan doprinos, daruju stvari ili prava u značajnom obimu, te sportski djelatnici i druga lica koja su to pravo stekla naročitim zaslugama u radu i promociji Sportskog udruženja, i to na osnovu odluke Skupštine Sportskog udruženja.

Član 12.

 1. Odluku o prijemu redovnih punopravnih članova u Sportsko udruženje donosi predsjednik Sportskog udruženja kao lice ovlašteno za predstavljanje i zastupanje Sportskog udruženja. Članstvo u Sportskom udruženju teče od dana potpisivanja pristupnice.

 1. Samo redovni punopravni članovi Sportskog udruženja imaju pravo glasa u Skupštini Sportskog udruženja, odnosno mogu birati i biti birani u Statutom predviđene organe Sportskog udruženja. Ostali članovi Sportskog udruženja mogu sudjelovati u radu Skupštine Sportskog udruženja, ali nemaju pravo glasa, ne mogu birati niti biti birani u Statutom predviđene organe Sportskog udruženja.

Član 13.

Članovi Sportskog udruženja imaju prava i dužnosti, kako slijedi:

  • da aktivno učestvuju u radu Sportskog udruženja,

  • da pokreću inicijative i predlažu projekte od interesa za rad i delovanje Sportskog udruženja,

  • da učestvuju u stvaranju i rade na sprovođenju ciljeva utvrđenih Statutom,

  • da rade na sprovođenju programa rada i drugih akata Sportskog udruženja,

  • da biraju tijela Sportskog udruženja i da u ista budu birani shodno članu 12. stav 2. Statuta,

  • da svojim ponašanjem promovišu Sportsko udruženje i doprinose afirmaciji rukometnog sporta i sporta uopšte,

  • da se suprotstavljaju svim oblicima nasilja i nesportskog ponašanja,

  • da daju ocjenu i mišljenje o radu svih tijela i drugih članova Sportskog udruženja,

  • da budu informisani o radu Sportskog udruženja,

  • da plaćaju članarinu u iznosu koji je utvrđen odlukom Skupštine Sportskog udruženja, i

  • da se pridržavaju odredbi Statuta i drugih akata Sportskog udruženja.

Član 14.

 1. Radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka, Sportsko udruženje po potrebi okuplja članove u različite oblike organizovanja, a naročito kako slijedi:

  • sjednice/sastanke članova Sportskog udruženja radi dogovora, izvještaja i davanja saopštenja,

  • komisije i radne grupe sa povremenim djelovanjem,

  • preduzeća i agencije za realizaciju vlastitih projekata Sportskog udruženja, i

  • ostale oblike rada i djelovanja.

 2. Maloljetna fizička lica- pridružene članove Sportskog udruženja, prilikom obavljanja aktivnosti iz člana 13. Statuta i stava 1. ovog člana, zastupa jedan od roditelja ili staratelj.

Član 15.

 1. Članstvo u Sportskom udruženju prestaje:

  • dobrovoljnim istupanjem iz Sportskog udruženja,

  • isključenjem,

  • neplaćanjem članarine duže od 2 (dva) mjeseca,

  • neizvršavanjem obaveza koje su utvrđene sportskim pravilima i opštim aktima Sportskog udruženja

  • prestankom rada Sportskog udruženja, i

  • smrću.

 1. Član Sportskog udruženja može da bude isključen zbog djelovanja suprotnog osnovnim ciljevima Sportskog udruženja, zbog neizvršavanja prava i dužnosti utvrđenih Statutom i drugim aktima Sportskog udruženja, ako svojim radom i ponašanjem šteti ugledu i radi protiv interesa Sportskog udruženja, kao i zbog osuđivanja za krivično djelo ili privredni prekršaj koji ga čini nepodobnim za članstvo u Sportskom udruženju.

 1. Odluku o isključenju iz Sportskog udruženja donosi predsjednik Sportskog udruženja kao lice ovlašteno za predstavljanje i zastupanje Sportskog udruženja.

 V STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Član 16.

  1. Redovni punopravni članovi Sportskog udruženja dužni su da obezbjede sredstva potrebna za početak rada Sportskog udruženja.

  1. Imovinu Sportskog udruženja čine :

   • dobrovoljni prilozi i pokloni javnih institucija, domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica i humanitarnih organizacija u novcu, uslugama ili imovini bilo koje vrste,

   • državne i gradske donacije, subvencije i prihodi od ugovora sa državom, javnim institucijama, domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima,

   • donacije i naknade na ime sponzorstva i reklama,

   • prihodi od sportskih takmičenja, priredbi i manifestacija, te od organizovanja sportskih takmičenja, priredbi i drugih manifestacija

   • prihodi od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnog prihoda,

   • prihodi stečeni ostvarivanjem ciljeva i aktivnosti Sportskog druženja na način određen Statutom,

   • prihod od članarine, i

   • ostali prihodi ostvareni zakonitim korištenjem imovine i sredstava Sportskog udruženja.

  1. Imovina Sportskog udruženja ne može se djeliti članovima Sportskog udruženja, ali svaki član Sportskog udruženja ima pravo na naknadu troškova nastalih pri obavljanju poslova

za potrebe Sportskog udruženja, kao i na adekvatnu nagradu i naknadu za stručni rad u korist Sportskog udruženja.

Član 17.

 1. Organi Sportskog udruženja su dužni upravljati imovinom Sportskog udruženja sa pažnjom dobrog domaćina.

 1. Član organa Sportskog udruženja ne može glasati o imovinskim pitanjima u kojima se on, njegov bračni drug ili njegov srodnik do trećeg stepena pojavljuje kao zainteresovano lice.

 1. Članovi organa Sportskog udruženja dužni su osigurati da se svi pravni poslovi Sportskog udruženja zaključuju po tržišnoj vrijednosti ili uslovima koji su najpovoljniji po Sportsko udruženje.

 1. Sredstva dobijena iz javnih prihoda (budžeta), Sportsko udruženje je obavezno da upotijebi na ekonomski racionalan način i isključivo za ostvarivanje svojih statutarnih ciljeva, odnosno za odobrene namjene.

 1. Skupština Sportskog udruženja stara se o namjenskom korištenju i raspolaganju sredstvima Sportskog udruženja.

 1. Ukoliko sportsko udruženje u toku godine ostvari veći prihod od rashoda, obavezno je da taj višak upotrebi za ostvarivanje statutarnih ciljeva.

VI ORGANI SPORTSKOG UDRUŽENJA

Član 18.

  1. Organi Sportskog udruženja su:

   • Skupština Sportskog udruženja,

   • Predsjednik Sportskog udruženja, koji je ujedno i lice ovlašteno za zastupanje Sportskog udruženja, i

   • Sekretar Sportskog udruženja.

  1. Član organa upravljana udruženja ne može biti lice pravosnažno osuđeno za krivično djelo protiv privrede, imovine i službene dužnosti, seкsualne zloupotrebe i iskorišćavanja djeteta i radnje nasilja u porodici ili prekršaje u vezi sa sportom.

1. Skupština Sportskog udruženja
Član 19.

Skupštinu, kao najviši organ, čine svi redovni punopravni članovi Sportskog udruženja, sa jednakim pravom glasa.

Član 20.

 1. Skupština sportskog udruženja zaseda najmanje jednom godišnje a može zasedati i više puta kad se za to steknu uslovi.

Član 21.

 1. Skupština Sportskog udruženja se može održati ukoliko joj prisustvuje najmanje 50% redovnih punopravnih članova Skupštine, lično ili putem nekog od sredstava komunikacije koje omogućava učešće u raspravi (telefon, skype i sl.).

 1. Član Udruženja, koji nije u mogućnosti da prisustvuje Skupštinu, može pismeno ovlastiti drugo lice da ga zastupa na Skupštini.

 1. Skupština sve Odluke iz svoje nadležnosti donosi običnom većinom glasova od broja prisutnih i zastupanih članova, osim izmjena i dopuna Statuta, statusnih promjena i donošenja Odluke o prestanku Udruženja, koje se donose dvotrećinskom većinom od broja prisutnih i zastupanih članova.

 1. Redovni punopravni članovi Sportskog udruženja koji su Skupštini Sportskog udruženja prisustvovali putem nekog od sredstava komunikacije, glasanje po tačkama dnevnog reda dužni su u roku od 3 (tri) dana potvrditi pisanim putem (email-om, fax-om i sl.)

Član 22.

 1. Skupštinu Sportskog udruženja saziva predsjednik Skupštine na zahtjev :

  • predsjednika Sportskog udruženja, i/ili

  • najmanje 1/2 redovnih punopravnih članova Skupštine Sportskog udruženja.

 1. Poziv za sjednicu Skupštine Sportskog udruženja dostavlja se članovima Skupštine Sportskog udruženja najkasnije 10 (deset) dana prije održavanja sjednice, zajedno sa prijedlogom dnevnog reda i odgovarajućim materijalima.

 1. Skupštinom predsjedava predsjednik Skupštine, kojeg biraju redovni punopravni članovi Skupštine između sebe, na vremenski period od 4 (četiri godine).

Član 23.

Skupština Sportskog udruženja ima ovlaštenja i dužnosti, kako slijedi:

  • donosi Odluku o osnivanju Sportskog udruženja,

  • donosi Statut Sportskog udruženja, njegove izmjene i dopune, sva opšta akta Sportskog udruženja i druge akte određene Statutom,

  • daje saglasnost na pravne radnje preduzete u ime Sportskog udruženja prije njegovog upisa u sudski registar,

  • utvrđuje programska opredjeljenja Sportskog udruženja,

  • utvrđuje finansijski plan potreban za ostvarivanje ciljeva Sportskog udruženja,

  • stara se o namjenskom korištenju i raspolaganju imovinom i sredstvima Sportskog udruženja,

  • odlučuje o pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku i drugim statusnim promjenama Sportskog udruženja,

  • odlučuje o saradnji sa stručnim i srodnim udruženjima, asocijacijama i fondacijama u zemlji i inostranstvu,

  • odlučuje o osnivanju preduzeća i agencija za realizaciju vlastitih projekata Sportskog udruženja,

  • odlučuje o obavezi plaćanja članarine i njenoj visini,

  • bira i razrješava dužnosti predsjednika Sportskog udruženja kao lica ovlašćenog za zastupanje Sportskog udruženja,

  • bira i razrješava dužnosti sekretara Sportskog udruženja,

  • pregleda i potvrđuje finansijski izvještaj o radu pripremljen od strane predsjednika Sportskog udruženja kao lica ovlašćenog za zastupanje Sportskog udruženja,

  • analizira rezultate rada Sportskog udruženja i donosi smjernice za rad u narednom periodu,

  • donosi i druga akta neophodna za rad Sportskog udruženja,

  • odlučuje o sticanju statusa počasnog člana Sportskog udruženja,

  • odlučuje o svim drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa Sportskog udruženja.

Član 24.

Skupština Sportskog udruženja bira predsjednika i sekretara Sportskog udruženja. Predsjednik i sekretar Sportskog udruženja se biraju na period od četiri godine, s tim da mogu ponovo biti birani.

Član 25.

O radu Skupštine Sportskog udruženja vodi se zapisnik, a po pravilu ga vodi Sekretar Sportskog udruženja.

Predsjednik Sportskog udruženja
Član 26.

 1. Predsjednika Sportskog udruženja imenuje Skupština Sportskog udruženja na period od 4 (četiri) godine. Po isteku mandata isto lice može biti ponovo birano za predsjednika Sportskog udruženja.

 1. Predsjednik Sportskog udruženja je po funkciji lice ovlašteno za zastupanje Sportskog udruženja.

 1. Predsjednik Sportskog udruženja, kao lice ovlašteno za zastupanje Sportskog udruženja, ima ovlaštenja i dužnosti, kako slijedi :

  • predstavlja i zastupa Sportsko udruženje,

  • obezbeđuje zakonitost rada Sportskog udruženja,

  • donosi odluke o učlanjivanju, odnosno prestanku članstva u Sportskom udruženju,

  • razmatra sva pitanja od interesa za rad Sportskog udruženja i daje inicijativu za rješavanje istih,

  • podnosi finansijski izvještaj i izvještaj o radu Sportskog udruženja Skupštini Sportskog udruženja, radi pregleda i potvrđivanja istog i davanja smjernica za rad u narednom periodu,

  • organizuje i priprema sjednice Skupštine Sportskog udruženja,

  • sprovodi politiku, i stara se o provođenju odluka i zaključaka Skupštine Sportskog udruženja,

  • stavlja veto na odluke Skupštine Sportskog udruženja ukoliko smatra da su nezakonite i u suprotnosti sa Statutom,

  • upravlja imovinom Sportskog udruženja,

  • donosi odluke o nabavci opreme, osnovnih sredstava, inventara i drugih stvari neophodnih za obavljanje delatnosti Sportskog udruženja,

  • donosi odluke o utrošku sredstava za organizovanje i učestvovanje na rukometnim sportskim priredbama, takmičenjima, izletima, školama sporta u prirodi i kampovima za djecu i omladinu, u zemlji i inostranstvu araznih manifestacija, za realizaciju sportskih projekata, kao i za izdavanje štampanih i video materijala, neophodnih za ostvarivanje ciljeva i djelatnosti Sportskog udruženja definisanih u članu 8. Statuta,

  • po potrebi donosi unutrašnju organizaciju rada u Sportskom udruženju i vrši raspored zadataka na zaposlene izvršioce Sportskog udruženja,

  • po potrebi vrši izbor blagajnika Sportskog udruženja,

  • angažuje profesionalne službe ili radnike za potrebe Sportskog udruženja,

  • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Sportskog udruženja.

Član 27.

U odsustvu ili spriječenosti predsjednika Sportskog udruženja, Sportsko udruženje zastupa sekretar Sportskog udruženja.

Član 28.

Predsjednik Sportskog udruženja za svoj rad odgovara Skupštini Sportskog udruženja, a za zakonitost rada Sportskog udruženja odgovara i državnim organima koji vrše nadzor nad zakonitošću rada udruženja.

3. Sekretar Sportskog udruženja
Član 29.

Sekretar Sportskog udruženja obavlja administrativne poslove, i to:

 • stara se o odvijanju nesmetanog rada Sportskog udruženja,

 • pomaže u radu predsjedniku Sportskog udruženja,

 • zajedno sa predsjednikom Sportskog udruženja organizuje i priprema sjednice Skupštine Sportskog udruženja, i stara se o izradi akata koje donose Skupština i predsjednik Sportskog udruženja,

 • vodi administrativno poslovanje Sportskog udruženja i sve neophodne registre,

 • koordinira rad Skupštine Sportskog udruženja i predsjednika Sportskog udruženja,

 • radi i druge poslove po nalogu predsjednika Sportskog udruženja.

Član 30.

 1. Sportsko udruženje može imati blagajnika.

 1. Blagajnik obavlja materijalno-finansijske poslove Sportskog udruženja, i to:

  • vodi blagajnu prihoda i rashoda i o tome redovno izvještava predsjednika i sekretara Sportskog udruženja,

  • stara se o naplati članarine, donacija i ostalih prihoda,

  • ima ovlaštenje za podizanje gotovine radi pokrivanja izdataka Sportskog udruženja po prethodnom nalogu predsjednika Sportskog udruženja,

  • sastavlja finansijski izvještaj za predsjednika Sportskog udruženja.

 1. Do izbora blagajnika, poslove materijalno-finansijske prirode obavljaju predsjednik i sekretar Sportskog udruženja.

Član 31.

 1. Za sve sporove unutar Sportskog udruženja, a koji se ne mogu riješiti sporazumno, predsjednik udruženja može imenovati nezavisnu Komisiju za rješavanje sporova.

 1. Komisiju za rješavanje sporova broji 3 člana, a bira se na period od 4 godine ili do rješenja konkretnog spora.

 1. Odluke Komisije za rješavanje sporova se donose većinom glasova ukupnog broja članova.

VII FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ I IZVJEŠTAJ O RADU

Član 32.

  1. Sportsko udruženje je dužno uredno voditi poslovne knjige i sastavljati finansijske izvještaje u skladu sa zakonom i drugim propisima.

  1. Finansijski izvještaj i izvještaj o radu Sportskog udruženja usvaja Skupština Sportskog udruženja, na prijedlog predsjednika Sportskog udruženja, dvotrećinskom većinom od ukupnog broja redovnih punopravnih članova Skupštine Sportskog udruženja.

Član 33.

Obim i namjena raspodjele finansijskih sredstava Sportskog udruženja utvrđuje se planom prihoda i rashoda za svaku godinu, koji utvrđuje Skupština Sportskog udruženja, na prijedlog predsjednika Sportskog udruženja.

Član 34.

 1. Radi dodatne kontrole materijalno-finansijskog poslovanja Sportskog udruženja, zakonitog i pravilnog rada njegovih organa i izvršavanja odredbi Statuta i drugih opštih akata, Skupština Sportskog udruženja može formirati Nadzorni odbor Sportskog udruženja.

 1. U Nadzorni odbor Sportskog udruženja, Skupština Sportskog udruženja imenuje 3 (tri) člana iz redova redovnih punopravnih i počasnih članova Sportskog udruženja, na vremenski period od 4 (četiri) godine.

 1. Sjednice Nadzornog odbora Sportskog udruženja saziva i istima rukovodi predsjednik Sportskog udruženja, s tim da on ne može biti član Nadzornog odbora Sportskog udruženja.

VIII OSTVARIVANJE JAVNOSTI RADA

Član 35.

  1. Rad Sportskog udruženja je javan.

  2. Sportsko udruženje informiše javnost o svojim aktivnostima putem web stranice kluba, kao i na društvenim mrežama, o čijoj ažurnosti računa vodi sekretar Kluba, te putem pisanih saopštenja sredstvima informisanja.

  3. Ovlaštenje za izdavanje saopštenja medijima i kontakt sa medijima ima Predsjednik udruženja.

IX PRESTANAK RADA SPORTSKOG UDRUŽENJA I POSTUPANJE SA IMOVINOM UDRUŽENJA U SLUČAJU PRESTANKA RADA UDRUŽENJA

Član 36.

  1. Sportsko udruženje prestaje sa radom na osnovu odluke Skupštine Sportskog udruženja ili na osnovu odluke nadležnog državnog organa, kao i odluke Skupštine Sportskog udruženja o pripajanju, razdvajanju ili transformaciji Sportskog udruženja, te u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

  1. Odluku o prestanku rada Sportskog udruženja donosi Skupština Sportskog udruženja dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova Skupštine.

  1. Prestanak rada Sportskog udruženja obavezno se prijavljuje organu nadležnom za njegovu registraciju.

Član 37.

U slučaju prestanka rada Sportskog udruženja preostala imovina i sredstva raspodjeljuju se u skladu sa zakonom, a po odluci Skupštine Sportskog udruženja.

IX ZAVRŠNE ODREDBE

Član 38.

Izmene i dopune Statuta vrše se na način i u postupku za njegovo donošenje.

Član 39.

Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli udruženja, a primjenjuje se od dana upisa u nadležni registar.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut broj: 6/21 od 10.02.2021.godine.

Dana: 31.08.2022. godine Broj: 6/22

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE SPORTSKOG UDRUŽENJA

Boris Srdić

© 2024 Omladinski Rukometni Klub BL | WordPress Theme : ScrollMe