Programske aktivnosti

Shodno navedenom, a u svrhu ostvarivanja zacrtanih i jasno definisanih ciljeva,

Škola će obavljati sljedeće aktivnosti:

 • organizovanje škole sporta, sportsko podučavanje i trening djece i omladine, sa posebnim akcentom na mini-rukomet i rukomet,
 • sportski skauting, dijagnostika i prognoziranje uspešnog bavljenja određenom sportskom disciplinom, sa posebnim akcentom na minirukomet i rukomet,
 • preduzimanje mjera i stvaranje uslova za unaprijeđenje, promociju i popularizaciju rukometnog sporta i sporta uopšte,
 • rad na razvijanju i unaprijeđenju sportskih vještina, radnih navika, discipline, solidarnosti i ostalih etičkih vrijednosti kod djece i omladine, kroz bavljenje sportom,
 • organizovanje i učestvovanje na rukometnim sportskim priredbama, takmičenjima, izletima, školama sporta u prirodi i kampovima za djecu i omladinu, u zemlji i inostranstvu,
 • saradnja sa osnovnim školama i drugim vaspitno-obrazovnim ustanovama u zemlji i inostranstvu,
 • saradnja i udruživanje s drugim školama sportama, rukometnim školama, te sportskim organizacijama i udruženjima u zemlji i inostranstvu,
 • praćenje i primjena novih tendencija u rukometnom sportu, te aplikacija međunarodnih pravila rukometa u mini-rukometu.

Pored navedenog, posebna pažnja i aktivnosti u radu škole će takođe biti usmjerene na konstantnu edukaciju, predavanja i razgovore namjenjene roditeljima, a koje bi obavljali domaći doktori fizijatri, fizioterapeuti, psiholozi i nutricionisti, čime bi se dodatno pokušalo uticati na razvoj svijesti o važnosti zdravog načina života, te kako to zaista i postići.

Kao što je gore navedeno, te i obrađeno u programu rada, akcenat je na Minirukometu kao sportskoj disciplini, koja kod nas nije zastupljena, dok u zemljama u okruženju, a posebno razvijenim Evropskim zemljama, već duži niz godina doživljava intenzivan razvoj i čini osnovu za ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata na polju rukometa.

Organizaciona struktura

Organizacionu strukturu škole čini Skupština i Upravni odbor, koji čine:

 • Budiša Draško, viši trener
 • Dragan Babić, dr. med
 • Srdić Boris, dipl. ecc

Treneri

Za rad sa članovima škole rukometa su angažovana tri školovana trenera sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa mlađim kategorijama.

Tokom treninga u fokusu će biti individualni pristup prema svakom djetetu, a rad se planira odvijati u fiskulturnim salama osnovnih škola u Banjaluci, te u dvorani “Borik”, a uz korištenje vlastitih najsavremenijih sportskih rekvizita i opreme prilagođenih djeci i biće organizovan u dvije starosne kategorije:

 • prva grupa: polaznici od 6-8 godina
 • druga grupa: polaznici od 8-10 godina
© 2021 Skola rukometa BL | WordPress Theme : ScrollMe